ประสบการณ์ฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 2

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรมผ่อนคลาย

ตำแหน่งงาน

PROGRAMMER

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการออกแบบ วิเคราะห์ระบบงาน และพัฒนางานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยภาษาที่ใช้ในการเขียนแบ่งออกเป็น
– เขียน Frontend ด้วย HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap framework, jQuery, .NET
– เขียน Backend ด้วย PHP , MySQL , SQL , Java , Python

SOFTWARE TESTER

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ขององค์กร อาทิ
– ทดสอบระบบภายในซอฟต์แวร์ที่ได้รับมอบหมาย
– ค้นหาข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์
– จัดทำเอกสารการทดสอบระบบ

GRAPHIC DESIGNER

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการออกแบบสร้างแบบและปรับปรุงงานด้านกราฟฟิกดีไซน์ อาทิ
– ออกแบบภาพ Artwork ที่ได้รับมอบหมาย
– ออกแบบงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานภายในองค์กร
– ออกแบบหน้าต่าง เว็บไซต์ , UI หรือ วิดีโอ เพื่อใช้ในองค์กรและงานที่ได้รับมอบหมาย

ติดตั้งระบบ IP PHONE

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลระบบและติดตั้ง IP PHONE ของ Avaya อาทิ
– ติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP PHONE ตามไซด์งานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
– เพิ่ม / ลบ / แก้ไข ข้อมูลหมายเลข IP PHONE
– การ Training ลูกค้าก่อนใช้งาน
– คอยประสานงานแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้งและการใช้งานของ User

ความประทับใจจากนักศึกษาฝึกงาน

Slide 3
ส่งเอกสาร CV ได้ที่นี่

ติดต่อเรา
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
102 ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (66) 0-2348-8000
แฟกซ์ (66) 0-2348-8001
E-mail info@loxley.co.th